Senaste Sviber nyheter

Nyhetsarkivet

Nyheter

Sammanfattning Styrelsemöte #24 den 2012-11-25

Paraplyorganisationen/ Samverkansgruppen (Varanet)
- Det lutar åt att Telia blir KO men inget är färdigt.

Entreprenadgruppen/ Ledningsdragning
- Grävningen i Vedum Västra och Östra pågår. De kan dock ej bli påkopåplade på nätet innan vi har dragit fibern från Vara ner till dem.
- Vi måste göra vissa extragrävningar för att koppla upp oss mot VaraNet vid reningsverket och vid Arentorp mot RydaLink.
- 2 personer behöver anlitas för att genomföra vår egen grävning, en för den fysiska ledningsdragningen och en för att hantera dokumentationen kring grävarbetet. Håkan och Roland Evertsson är förslag. Kent kan hjälpa till med materialtransporter.
- Vi diskuterar om vi ska ha reservkapacatitet för framtida behov och i så fall hur mycket.
- Vi ska skicka in en ansökan till grävning under Nossebrovägen snart.
- Anders Lilja har beställt markeringspinnar av Kedners såg.
- Vi behöver ett avtal med Korsmaden angående delad grävning med deras vatten-/avloppsprojekt.

Administrationsgruppen/ Områden/ Markavtal/ Medlemsavtal
- Markägarna i område 1 och 2 har fått markavtal till påskrift.
- Tomas, Linus på VaraNet och Hasse på byNet ska ha ett möte med Nossebro Energi om Tumleberg.
- Måste man köpa tjänster fr.o.m. att fiberdragningen är klar? Anders Lilja kollar.

Publicerad: tisdag 04 december 2012

Nya kontaktsidor

Idag har vi publicerat ett par extra kontaktsidor:
1) Områdesrepresentanter med karta.
2) Företag, för de som vill ha hjälp att gräva från tomtgränsen till huset.
Klicka på -Kontakt- i huvudmenyn ovan för att komma till menyn för alla kontaktsidor.

Publicerad: tisdag 27 november 2012

Sammanfattning Styrelsemöte #23 den 2012-11-04

Paraplyorganisationen / Samverkansgruppen (Varanet)
- Upphandlingen av GPS-mätningen är klar. Mätningen kommer att kosta 1,90 kr per meter vilket är lägre än i vår kalkyl.
- Upphandlingen av fiberblåsningen är fortsatt fördröjd.
- Samverkansgruppen diskuterar var gränsen mellan oss och Ryda Link ska gå.

Entreprenadgruppen/Ledningsdragning
- Man blåser inte längre fiber än 1 km. Det påverkar placeringen av kopplingsskåp.

Kommunikation med medlemmarna/Hemsidan
- Vi skickar ut påminnelse till de som inte skrivit på och följer upp med telefonsamtal. Alla medlemmar måste ha bestämt sig om man ska vara med eller inte innan vi kan börja gräva.
- Antalet träffar på hemsidan ökar.
- Mark arbetar om hemsidans kontaktsida och ska snart lägga till 2 nya sidor:
1) områdesrepresentanter med karta
2) företag, för de som vill ha hjälp att gräva från tomtgränsen till huset.

Publicerad: söndag 11 november 2012

Sista chansenbrevVi började förra veckan med att skicka ut ett sista-chansenbrev till dom i området som har inte anmält sig eller som tackade nej förut.

Det har redan börjat att ramla in Nya anmälnmingar pga detta. Det går fortfarande att anmäla sig via hemsidan eller kontakta någon av oss i styrelsen för anmälan eller frågor mm.

Publicerad: tisdag 23 oktober 2012

Svar på några frågor från anslutningsavtalet

1. Frågor har uppkommit avseende anslutningsavtalets § 3 där det står att kalkylerade anläggningskostnaden vid byggstart max får uppgå till 30000 kr. Vår föreningen har kalkylerat att anläggningskostnaden hamnar mellan 15000-18000 kr. Extrastämman beslutade att medlemsinsatsen skall uppgå till 18000 kr och betalning sker enligt betalplanen vilket är det som gäller. Endast en extrastämma kan besluta om höjning eller sänkning av medlemsinsatsen.

2. Fråga angående anslutningsavtalets § 15 angående att resp anläggningsägare skall bidra med 2 arbetsdagar har detta diskuterats i styrelsen och då det inom kalkylen ryms ersättningar för inhyrd arbetskraft istället eget arbete samt att det uppkommit oklarheter beträffande arbetsgivansvar, ansvarsförsäkringar mm överväger styrelsen i dagsläget att inte utkräva dessa arbetsdagar av medlemmarna. För flertalet medlemmar kan det av olika skäl vara svårt att ta ledigt från arbetet eller fysiskt kunna vara behjälplig. Beslut fattas innan byggstart.

3. Angående anslutning från tomtgräns till egna huset så tillhandahåller föreningen slang och el anslutningslåda som monteras på utsidan av husväggen samt en fördelningslåda som ska sitta på insidan till resp medlem. Medlemmen svarar för nedgrävning av fiberslangen samt montering av lådorna samt genomgöring genom husvägg. Det kommer på hemsidan att finnas telefonnummer till några olika entreprenörer som kan hjälpa dom som behöver maskinell grävhjälp. Slangen bör ligga på ett djup på minst 30 cm, helst 50-60 cm.

Publicerad: söndag 14 oktober 2012

Grävning på gång i Vedum

Nu har fibergrävningen kommit igång i Vedum, så ni kan se hur det ser ut i praktiken.

Publicerad: söndag 14 oktober 2012

Sammanfattning Styrelsemöte #22 den 2012-10-07

Paraplyorganisationen/Samverkansgruppen
(Varanet)

- Skarvboxarna ska sitta utanpå husen, minst 50 cm över marken. Montering av skarvboxarna upphandlas av föreningen liksom blåsningen av fiber.
- GPS-inmätning av fibern är upphandlad av Varanet och kostar 1,90 kr/meter (mindre än budgeterade). Vi kör med samma upplägg för våra stickspår.
- Problem i markavtalet upptäckts i Vedum. Det ska omformuleras.
- Förhandlingarna med tjänsteleverantörerna Telia och AllTele pågår fortfarande.
- Eventuellt kommer paraplyorg anvisa en metod att räkna ut vad medlemmar som ansluter sig i efterhand ska betala.

Entreprenadgruppen/Ledningsdragning

- Nedplöjningen av fiber utförs nu i Vedum. Anders har varit med, och gjort några video på hur det ser ut i praktiken (se på hemsidan).

Administrationsgruppen/Områden/Markavtal/Medlemsavtal

- Vår egen fiberdragning baseras på alla fastighetsägare som anmält intresse (gröna prickar på kartan).
- När fiberdragningen ritas in på kartan försöker vi gå i vägkanter så mycket som möjligt. Det gör att vi behöver färre markavtal med markägare men fler med vägföreningar.
- Vi har skickat ut avtal till 200 medlemmar. 115 har redan svarat och fakturerats de första 10.000 kronorna. I mitten på oktober skickar vi ut påminnelser till de som inte svarat.
- Vi ska skicka ut ett sista-chansen-brev till de fastighetsägare som tackat nej tidigare och de som inte svarat.

Publicerad: lördag 13 oktober 2012

Sammanfattning Styrelsemöte #21 den 2012-09-12

Mötet hölls Arentorps Föreningshus som ett konstituerande styrelsemöte direkt efter extrastämman samma dag.

- Tomas valdes till mötets ordförande, Bo till sekreterare och Kent till justerare.
- Som styrelsens vice ordförande valdes Anders Lilja.
- Som styrelsens kassör valdes Tomas.
- Som styrelsens sekreterare valdes Bo.
- Frågan om gruppindelningen bordläggs.
- Som firmatecknare för föreningen valdes styrelsen samt två styrelsemedlemmar.

- Rätt att teckna bankkonton för föreningens räkning gavs till Anders Lilja och Tomas var för sig.

- Ca 270 medlemsavtal ska skickas ut snarast.

Publicerad: söndag 23 september 2012

Sammanfattning extrastämma den 2012-09-12

Tomas Ljungsberg, kassör, föredrog den konstnadskalkyl som styrelsen tagit fram samt svarade på frågor. Kostnadskalkylen godkändes av stämman.

Fakturering av medlemmarna för fiberdragningen

Styrelsens förslag var att dela upp faktureringen i tre delar:
1) 10.000 kr med förfallodag den 15 oktober 2012
2) 3 - 5.000 kr med förfallodag den 1 januari till den 31 mars 2013.
3) 1 - 5.000 kr vid behov.

Stämman beslutade att godkänna förslaget till fakturering med ändringen att förfallodagen för den första inbetalningen på 10.000 kr ska vara den 31 oktober 2012.

Beslut om tidpunkt för byggstart

Mötet beslutade att medlemsavtalen ska skickas ut snarast så att de kan bli påskrivna och återsända före den 30 september 2012.

Mötet delegerade sen beslutet om byggstarten till styrelsen.

Fyllnadsval till styrelsen

Jeanette Ekström avgår som ordförande. Valberedningen hade inte hittat någon kandidat till ny ordförande. Mötet beslutade att styrelsen arbetar utan formell ordförande fram till årsmötet 2013.

Gabriel Sanz avgår som suppleant i styrelsen.

Mötet beslutade att suppleanten Mark McCullogh blir ordinarie styrelseledamot och att Johan Kvillbomoch Håkan Andersson blir nya suppleanter i styrelsen.

Marie-Louise Andersson avgår som valberedningens sammankallande och ersätts med Roland Kedner.

Information/Frågestund

Diverse frågor av avhandlades där styrelsen fick tillfälle att reda ut det som pågår och det som planeras.

Publicerad: söndag 23 september 2012

Sammanfattning Styrelsemöte #20 den 2012-09-09

- Arbetet med att rita in fiberdragningen i markområdena fortsätter. 9 av 11 områden är klara. En svårighet är att fastställa fastighetsbeteckningarna i Arentorp.

Paraplyorganisationen
- Telia blir kommunikationsoperatör(KO).
- Telia eller Alltele blir tjänsteleverantör.

Publicerad: lördag 22 september 2012

Sammanfattning Styrelsemöte #19 den 2012-08-26

- Vi arbetar med dragningen av fibern för att se hur den berör respektive markägare. Arbetet är omfattande så avsikten är att färdigställa område för område och aktivera de områdesanvariga efter hand.
- Vi beslutar att skaffa en medarbetareförsäkring.

Paraplyorganisationen

- KO-upphandlingen är fortfarande ej klar. Nästa möte den 4 september. Den 5 september hålls ett samrådsmöte. Ansvarsförsäkringen diskuteras fortfarande.

Extrastämma

- Styrelsen avser att föreslå ett tak på faktureringen på 18.000 kr och att faktureringen av medlemmarna ska ske i tre steg:
1) 10.000 kr. Förfallodag 15/10 2012
2) 3.000 - 5.000 kr. Förfallodag 1/1 - 31/3 2013
3) 1.000 - 5.000 kr. Vid behov.

- Vi gör en mötesordning och skickar ut kallelsen till medlemmarna.

Publicerad: måndag 03 september 2012

Sammanfattning Styrelsemöte #18 den 2012-08-15

Vi har börjat gå igenom dragningen av fibern för att se hur den berör respektive markägare. Anders Leijer och Tomas Ljungsberg tar nu vid och gör klart arbetet till månadsskiftet augusti – september.

Dagsverkarna borde lämpligen administreras av de områdesansvariga.

Ett möte med de områdesansvariga hålls onsdagen den 29 augusti kl 19 i Arentorps föreningshus.

Paraplyorganisationen - Den 23 augusti håller paraplyorg ett infomöte om kommunikationsoperatör-upphandlingen.

Extrastämma - Den förestående extrastämman flyttas till den 12 september kl 19 i Arentorps föreningshus.

Publicerad: måndag 20 augusti 2012

Fel med hemsidan

Vi ber om ursäkt för att vår nya hemsidan har varit ned under semesterperioden. Webbhotellet one.com hade flyttat vår nyhetersdatabas utan att vi visste om det!
Jag tog kontakt med one.com direkt när en medlem från Arentorp berättade för mig att hemsidan var nere (tack Björn!!). Vi har nu åtgärdat så att problemet kommer inte att hända igen, och skaffat ett larm via e-post ifall nåt annat krånglar i framtiden.

MVH

Mark,
Sviber.se webmaster

Publicerad: måndag 23 juli 2012

Sammanfattning Styrelsemöte #17 den 2012-06-06

- Föreningen kommer att ha ett möte den 28 juni kl 19 i Arentorps föreningshus med de områdesansvariga för att stämma av så att organisationen är klar inför starten av grävningsarbetet.

- Föreningen behöver ytterligare en extrastämma så att medlemmarna kan godkänna att grävningsarbetet påbörjas och att medlemmarna faktureras avgiften för projektet.

Publicerad: söndag 10 juni 2012

Kedumsbladet NR 2 2012

Kopia av artikeln, publicerad i Kedumsbladet NR 2 2012

För den som inte hört det förut kan vi berätta att vi nu har skrivit på samarbetsavtalet med VaraNet, vilket är ett stort steg framåt i processen att erbjuda fiber till alla på landsbygden. Vi är också klara med projektering nummer två, bortsett från Arentorps tätort.

Den gladaste nyheten av alla är dock att vi blivit beviljade det så kallade kanalisationsstödet vilket kommer att täcka ungefär en tredjedel av investeringskostnaden.

Mycket arbete återstår dock och ju fler som hjälper till desto snabbare kommer vi framåt. I dagsläget räknar vi med att kunna sätta spaden i marken i början av hösten. Före det ska dock alla markavtal förstås vara klara och vi behöver dela upp vårt område i ännu mindre delar för att få en så smidig och heltäckande organisation som möjligt.

Mindre delar innebär att vi behöver fler områdesansvariga. Att vara områdesansvarig innebär helt enkelt att vara en länk mellan styrelsen och hushållen/företagen i det tilldelade området och föra information åt båda hållen. Känner du dig manad att hjälpa till – hör av dig snarast till någon i styrelsen.

Vi är också glada att äntligen kunna öppna vår hemsida den 1 juni. www.sviber.se

Där kommer sammandrag från styrelsemöten och andra möten att presenteras tillsammans med övriga nyheter. Där finns även en kalender som kommer att fyllas med aktuella händelser. Håll gärna koll där!

Vi vill också passa på att uppmana alla er som ännu inte bestämt er – bestäm er snart! Kalkylen beräknas på antal fastigheter och förändras förstås när det tillkommer fler. Siffrorna kan gå både uppåt och nedåt
beroende på var i området fastigheterna ligger.

En trevlig sommar önskar vi i styrelsen alla medlemmar och blivande medlemmar!

Vid pennan
Jeanette Ekström

Publicerad: tisdag 05 juni 2012

Sammanfattning, extrastämma den 23 maj 2012

Beslut om att ändra föreningens stadgar

Vid årsmötet 2012 fattades ett beslut om förändrade stadgar. För att de nya stadgarna ska bli giltiga måste beslutet bekräftas vid en extrastämma.

Stämman beslöt att fastställa de nya stadgarna.

Beslut om arvode till styrelsemedlemmar, revisorer samt valberedning

Tanken är att en arvodering ska göra det lättare att rekrytera och behålla styrelseledamöter. Årsmötet 2012 beslutade att ge uppdraget att ta fram ett förslag till en grupp bestående av föreningens revisorer Karl-Gustav Johansson och Nils-Erik Berntsson, föreningens sammankallande till valberedningen Marie-Louise Andersson samt föreningens ordförande Jeanette Ekström.

Karl-Gustav Johansson gick igenom förslaget till arvodering:

Fasta arvoden utgår till ordförande, kassör och sekreterare med 2000 kr per år vardera. Revisorerna får 500 kr per år vardera.

Rörliga arvoden utgår till styrelsemedlemmar som får 200 kr per styrelsemöte, per möte i paraplyorganisationen och per av styrelsen beslutade möten.

Resor till/från ovan nämnda möten arvoderas med 18,50 kr per mil.

Ansökan om arvoden för möten och resor ska rapporteras på en speciell blankett som föreningens revisorer ska ta fram.

Sociala avgifter tillkommer på arvodena. Preliminärt blir kostnaden för föreningen 15.000 kr per år.

Stämman beslutade att godkänna förslaget till arvodering.

En fråga om arvodena ska indexeras togs upp av mötet. Stämman fann dock att arvoderingen behöver utvärderas innan en permanent ordning införs.

Publicerad: söndag 03 juni 2012

Sammanfattning av styrelsemötet den 2012-05-09

- Föreningen har utlyst extrastämman den 23 maj i NLT och SkLT.

- Till dags dato har vi 226 medlemmar varav 204 har betalat medlemsavgiften.

- Vårt avtal med VaraNet är klart och påskrivet av Jeanette Ekström.

- En huvudentreprenör för anläggningsarbetet är utsedd av VaraNet. Vi kan anlita samma entreprenör till samma pris för våra stickspår.

- Föreningens område är färdigprojekterat förutom tätorten Arentorp.

Publicerad: lördag 12 maj 2012

Varanet samverkansavtal undertecknade

Här kan du läsa kopior av de undertecknade avtalen med Varanet:

Varanet samverkansavtal 20120402.pdf

VaraNet Samverkansavtal bilaga 1 20120402.pdf


Publicerad: måndag 02 april 2012